hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl
hockeyclubvvv.nl

 

Privacyverklaring

Bescherming van privacy gevoelige informatie is belangrijk en aan wettelijke regels gebonden. Als hockeyvereniging komt VVV in aanraking met dergelijke gegevens. Denk bijvoorbeeld aan adres, leeftijd, emailadres, telefoonnummer en rekeningnummer. Het zijn allemaal persoonsgegevens.

VVV heeft dergelijke gegevens nodig om goed te kunnen functioneren. In de Privcayverklaring is beschreven hoe we met deze gegeven omgaan en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en gebruikt.


Gebruiksvoorwaarden

VVV maakt gebruik van verschillende applicaties en communicatiemiddelen om informatie vast te leggen en te delen: website en de LISA hockey App.

Voor gebruikers van deze door VVV beschikbaar gestelde middelen gelden er een aantal gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden gelden als houvast om de website en App te kunnen gebruiken..