Regels over lidmaatschap en contributie

Automatische incasso 2019-2020

De contributie (en overige kosten) van de leden wordt via automatische incasso geïnd. Nieuwe leden zijn verplicht om een machtiging tot automatisch betaling af te geven (zie ook het inschrijfformulier).

 

De automatische incasso wordt in drie keer geïnd in september, oktober en november 2019. Het inschrijfgeld wordt geïnd bij de eerste termijn. De contributie voor zaalhockey wordt geïnd in januari 2020.

 

Andere kosten (bijv. boetes, scheidsrechterexamen, kosten voor verlies of onzorgvuldig gebruik van verenigingsmaterialen e.d.) die in relatie staan tot het lidmaatschap en club zullen via automatische incasso worden geïncasseerd. De incasso wordt automatisch ingetrokken als een lid/vrijwilliger heeft opgezegd.


Je kunt je bankrekening waarvan VVV de bedragen incasseert zelf wijzigen. Log hiervoor in op 'Mijn VVV'. Kies vervolgens 'Ik' en daarna 'Incassomachtiging' in het menu.


Incasso datum 2019-2020

Bij automatische incasso zal het bedrag in 3 keer van je rekening worden afgeschreven. De eerste betaaldatum is voor komend seizoen bepaald op 28 september 2019. Dat betekent dat de automatische incasso dit jaar op 28 september 2019 zal plaatsvinden. De andere termijnbetalingen vinden plaats op (2) 28 oktober 2019 en (3) 28 november 2019.


Leden zonder automatische incasso

Leden die zelf hun contributie overmaken dienen dit vóór 31 oktober te doen. Hier zijn 25 euro administratiekosten aan verbonden. 


Je kunt ervoor kiezen om het bedrag per automatische incasso door VVV te laten incasseren. Je betaalt dan geen administratiekosten. Je kunt dit zelf aanpassen in 'Mijn VVV'. Kies 'Ik' en daarna 'Incassomachtiging' 


Let op bij late aanmeldingen
Nieuwe leden die zich aanmelden na 1 september 2019 kunnen géén gebruik meer maken van de termijnbetalingen. Er geldt dan slechts nog maar de mogelijkheid van 1 termijn.


Te late betaling

Na het verstrijken van een vervaldatum/termijn zonder dat betaling van de contributie en eventuele administratiekosten heeft plaatsgevonden, is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Zijn de betalingen –na aanmaning- niet op tijd binnen zal er een boete van 50,00 euro extra in rekening gebracht worden.

 

Leden die op 1 januari van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributie verplichting hebben voldaan, worden met onmiddellijke ingang geschorst door het bestuur en zijn zij niet meer speelgerechtigd voor wedstrijden en trainingen. Betrokken leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij hun contributie verplichtingen, inclusief eventuele verhogingen door boetes e.d., volledig hebben voldaan.

 

Wordt er dan nog niet betaald, dan kan het bestuur per 1 maart een incassobureau inschakelen. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid. Het bestuur kan dan de naam van het betreffende lid op de website te vermelden.

 

Leden die op 1 mei van enig verenigingsjaar nog steeds niet aan hun contributie verplichting en eventuele administratiekosten hebben voldaan worden voor royement voorgedragen aan de ALV. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het verenigingsjaar, derhalve blijft de contributie verhoogd met eventuele administratiekosten en boete verschuldigd.

 

Royementen door VVV zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond worden gemeld, hetgeen betekent dat geroyeerde leden ook daar voor royement zullen worden voorgedragen.


Oud-leden die weer lid willen worden
Ben je langer dan 3 jaar geen lid meer geweest van VVV?  Dan zijn de entreegelden weer op jou van toepassing. Je moet je dan opnieuw aan melden via het aanmeldformulier.


Verzending factuur

De factuur voor de contributie wordt per e-mail verstuurd. Heb je geen mail met factuur ontvangen dan klopt je mailadres in onze administratie niet en kan de club je niet bereiken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je e-mailadres (en telefoon) zelf aanpassen onder 'Mijn VVV’ op de website of in de VVV app .


Wanneer je de factuur niet hebt ontvangen, kun je deze zelf opvragen op 'mijn VVV'. Je kunt daar ook inzien of er nog betalingen open staan.


NAW
Zorg dat de club te allen tijde over je juiste gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, mobiel, e-mail) beschikt zodat je altijd in verbinding staat met de club. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om hier zelf voor te zorgen.


Je kunt de bankrekening waarvan VVV de bedragen incasseert zelf wijzigen. Log hiervoor in op 'Mijn VVV'. Kies vervolgens 'Ik' en daarna 'incassomachtiging' in het menu. Kies 'Per Incasso' als betaalwijze en vul vervolgens het IBAN* in waarvan we de bedragen kunnen incasseren.


* het IBAN dient te beginnen met NL. Automatische incasso's van buitenlandse banken is niet mogelijk.


Bankrekeningnummer
NL46ABNA0438315863 t.n.v. Amsterdamse Cricket- en Hockey Club "Veni Vidi Vici” te Amsterdam. 

Betalingsregeling?

Een verzoek voor een speciale betalingsregeling voor het seizoen 2019-2020 moet schriftelijk en gemotiveerd bij ledenadministratie worden ingediend vóór 1 augustus 2019. Iedere betalingsregeling is slechts voor het lopende seizoen geldig en moet dus ieder seizoen opnieuw worden aangevraagd.


Jeugdsport Fonds Amsterdam

VVV is een laagdrempelige en toegankelijke club voor iedereen. Wij ondersteunen van harte de mogelijkheid dat de contributie wordt betaald door het Jeugdsport Fonds Amsterdam. Ouders of verzorgers dienen het aanvraagformulier in te vullen. Uiteraard kunnen wij hierbij ondersteuning verlenen. Na toekenning zal VVV de contributie factureren bij het Jeugdsport Fonds Amsterdam. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester.


Leden die met succes gebruik maken van het Jeugdsport Fonds ontvangen 1x per 2 jaar een wedstrijdtenue op kosten van VVV. Hiermee willen wij ook ons steentje als club bijdragen. De aanschaf van het tenue kun je declareren door dit formulier in te vullen o.v.v. lidnummer en Jeugdsport Fonds Amsterdam.


Restitutie

Het lidmaatschap geldt voor 1 jaar (van augustus tot en met juli) en kan niet verkort worden door omstandigheden zoals zwangerschap, blessure, ziekte, verhuizing, reizen, studie, stage, werkomstandigheden, spelplezier etc. Er kan géén beroep worden gedaan op restitutie van contributie door voornoemde omstandigheden.

 

Hockeyclub VVV kent alleen een héél jaar/seizoen lidmaatschap voor jeugdleden. Alleen senioren leden die instromen ná de winterstop betalen een gereduceerde contributie voor het eerste jaar.

 

 

2019-2020

SENIOREN

 

Veteranen

215

Senioren

215

Jong senioren (18-24 jaar)

200

Trimhockey

130

Training lid (max. 5 wedstrijden)

180

 

Het inschrijfgeld blijft onveranderd op 160,00 euro (eenmalig). Het inschrijfgeld is inclusief de ontvangst van een thuistenue (shirt, broek of rok, sokken).

 

Inschrijving en wachtlijst

Nieuwe leden kunnen maximaal 2 keer meetrainen voordat zij zich inschrijven. Onder geen beding mag iemand wedstrijden spelen zonder te zijn ingeschreven.

 

VVV hanteert op dit moment een wachtlijst voor meisjes in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar. De wachtlijst wordt behandeld op binnenkomst van inschrijving. Enige uitzondering hierop is de broertjes/zusjes regeling: wanneer een kind reeds een broertje/zusje heeft die lid is van VVV, heeft het kind voorrang op de wachtlijst.

 

Opzeggen

Senioren zeggen op vóór 1 juni, jeugdleden zeggen op vóór 1 mei. Opzeggen doe je schriftelijk (per mail) bij de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Opzeggingen per email dienen afkomstig te zijn van het bij de club geregistreerde e-mailadres van het opzeggende lid.  Je bent pas uitgeschreven als je een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie hebt gekregen.

 

Per bestuursbesluit is bepaald dat leden die uitschrijven tussen 1 mei (1 juni voor senioren) en 1 augustus 50% van de normale contributie (inclusief de bijdrage aan de bestemmingsreserve clubhuis) voor het aankomende seizoen betalen. Is de 50% van de normale contributie niet vóór 1 augustus binnen, of zeg je het lidmaatschap op na 1 augustus dan is de volledige contributie verschuldigd voor het aankomend seizoen.


Omzetten lidmaatschap

Indien je lidmaatschap als senior-lid wilt omzetten, moet je dit jaarlijks voor 1 juni doen. Omzetten doe je schriftelijk (per mail) bij de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en elftal. Omzettingen per email dienen afkomstig te zijn van het bij de club geregistreerde e-mailadres van het opzeggende lid.  Je lidmaatschap is pas omgezet als je een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie hebt gekregen.


Tussentijd omzetten kan alleen indien je een actiever spelend lid wilt worden, bijvoorbeeld van niet-spelend lid naar trainingslid of van trainingslid naar volledig senioren lid. Dit is pas omgezet na schriftelijke bevestiging door de ledenadministratie. Je betaalt vanaf het moment van omzetting het hogere contributie bedrag.

 

Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB

Alle leden van VVV zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen. Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van VVV of de KNHB." Via www.knhb.nl kun je met een online formulier de schade online melden.

Niet-leden zijn niet verzekerd! Let op: Trainingsleden en trimhockeyers zijn niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden en daarom niet verzekerd. Niet-leden vallen niet onder de verzekering. Dat geldt dus voor sporters, die géén lid zijn van VVV.  Los van het feit dat zij alleen al om die reden niet mogen meetrainen of -spelen (zgn. zwartspelers) zijn zij ook niet verzekerd.

 

Vragen?

Voor vragen kun je mailen met de ledenadministratie: [email protected].

Bottom of Form